Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

O nas

Nawiązując do polityk europejskich związanych z niskoemisyjnością, zielonymi inwestycjami oraz dążeniem do neutralności klimatycznej, Samorząd Województwa podejmuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa i efektywności energetycznej – od poszukiwania nowych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania, przez zwiększenie efektywności energetycznej, po bezpieczne i efektywne dostarczanie jej do przemysłu i gospodarstw domowych, aktywnie włączając się w globalny łańcuch wartości gospodarki wodorowej, stymulując powstawanie lokalnych kompetencji wytwórczych w obszarze infrastruktury, produktów i usług.

Wielkopolska jest regionem, który ma duży potencjał dla rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. W perspektywie atrakcyjnie rysuję się możliwość wprowadzenia magazynowania energii pod postacią wodoru lub jego pochodnych,  czy też integracja OZE bezpośrednio z instalacjami elektrolizy. Istotna jest również dywersyfikacja struktury wytwarzania energii. Działania w tym aspekcie – zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju energetycznego – koncentrują się na zwiększeniu wykorzystania różnych źródeł odnawialnych i alternatywnych nośników energii ze szczególnym uwzględnieniem wodoru i rozbudowie magazynów energii oraz sieci lokalnej i regionalnej dystrybucji. Warto zaznaczyć, że w kwietniu 2023 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyjął “Strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040”. Celem dokumentu jest analiza potencjału województwa o obszarze prowadzenie działalności związanej z gospodarką wodorową, określenie kierunków i czynników rozwoju oraz barier. Natomiast 8 stycznia 2024 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnie członkiem Hydrogen Europe.
Hydrogen Europe jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit reprezentującym europejskie firmy oraz innych interesariuszy, w tym regiony, którzy są zaangażowani w budowę gospodarki wodorowej w Europie.

Inicjujemy przedsięwzięcia mające na celu:

+ Wspieranie rozwój technologii niskoemisyjnych w Wielkopolsce,

+ Wspieranie wielkopolskich MŚP poprzez zwiększenie szans biznesowych na dynamicznie rozwijającym się rynku wodorowym,

+  Popularyzację zagadnień związanych z gospodarką wodorową,

+ Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy MŚP, JST, nauką i środowiskami obywatelskimi.

Najważniejsze działania na rzecz wsparcia rozwoju technologii niskoemisyjnych, w tym wodorowych:

 1. Wielkopolska Platforma Wodorowa: utworzona w grudniu 2019 r., która jest ciałem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarki nisko i zeroemisyjnej, wielopłaszczyznową platformą współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz środowisk obywatelskich. Głównym celem WPW jest połączenie i wykorzystanie potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz budowy nisko i zeroemisyjnej gospodarki w Województwie Wielkopolskim. Obecnie WPW liczy 150 członków, którzy pracują w 4 panelach: Biznesu, Nauki, Liderów Samorządowych i Obywatelskim. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. WPW jest narzędziem w ramach funkcjonowania Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania PPO w celu włączenia obszaru technologii wodorowych w do Inteligentnych Specjalizacji w Wielkopolsce.
 2. Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040: Strategia jest analizą potencjału i możliwości rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce. Dokument wskazuje wizję wielkopolskiego ekosystemu wodorowego, najważniejsze cele w horyzoncie do 2030 roku, mierniki planowanego rozwoju, najbardziej optymistyczne kierunki działalności wraz z perspektywami w obszarze produkcji odnawialnego wodoru, użycia w przemyśle, rolnictwie, sektorze transportu, integracji z rozwojem OZE, a także obecne bariery i uwarunkowania zewnętrzne wpływające na rozwój gospodarki wodorowej.Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 jest pierwszym tego typu dokumentem, który powstał na poziomie regionu w Polsce.
 3. Szkoła Wodorowa: inicjatywa ma za zadanie rozpowszechnienie informacji o wykorzystaniu wodoru, technologii wodorowych i możliwości społeczno-gospodarczych związanych z ich zastosowaniem, wpływie gospodarki wodorowej na stan środowiska naturalnego, a także rozwijanie zainteresowania tematyką energii odnawialnej wśród uczniów i studentów z Wielkopolski. W 2021 r. został opracowany pierwszy w języku polskim podręcznik, który posłużył do uzupełnienia programu nauczania w ramach lekcji fizyki, chemii, biologii o tematykę związaną z wodorem i technologiami wodorowymi. W listopadzie 2023 r. zostanie uruchomiona II edycja Szkoły Wodorowej
 4. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland: Samorząd Województwa Wielkopolskie oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie są organizatorami forum H2Poland. Wydarzenie jest największą w Polsce platformą wymiany eksperckiej wiedzy podczas konferencji i debat połączonych z ekspozycją najnowszych rozwiązań poświęconych nisko i zeroemisyjnej gospodarce.  W ubiegłorocznej edycji targów wzięło udział ponad 50 wystawców, 150 prelegentów i 2000 uczestników. Trzecia edycja targów H2Poland odbędzie się 24-25 kwietnia 2024 r. na terenie MTP w Poznaniu.
 5. Podpisanie deklaracji w woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej: 5 lipca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Inicjatywa potwierdza wolę współpracy wszystkich sygnatariuszy Porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w regionie, zaangażowanie w rozwój całego krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe. Ustanowienie Wielkopolskiej Doliny Wodorowej pozwoli wzmocnić pozycję Wielkopolski jako istotnego gracza w nowotworzonym przemyśle wodorowym.
 6. Nabór dotyczący otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru: Samorząd Województwa Wielkopolskiego został we wrześniu 2023 r. beneficjentem naboru dotyczącego otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru.  Nabór dotyczący otrzymania Pomocy Technicznej skierowany był do jednostek szczebla centralnego oraz regionalnego, w ramach których funkcjonuje Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi oraz tych, które mają lub deklarują wprowadzenia zapisu o rozwoju technologii wodorowych w swoim Regionalnym Programie Operacyjnym, lub Strategii Inteligentnej Specjalizacji. Wyłonione podmioty otrzymają ukierunkowane wsparcie techniczne w celu rozwoju współpracy z CHP w kluczowych obszarach w zakresie badań i innowacji oraz wdrażania technologii wodorowych, w tym: pomocy technicznej przy realizacji założonych działań (wsparcie merytoryczne), zarządzania wiedzą oraz finansowania (wspólna płaszczyzna środków z FEW i CHP). W ramach współpracy zostaną podpisane umowy, które będą odzwierciedlać ocenę różnych sposobów synergii wraz z konkretnymi zobowiązaniami w zakresie wdrażania.
 7. Przystąpienie Województwa Wielkopolskiego do partnerstwa Dolin Wodorowych (The European Hydrogen Valleys S3 Partnership): 12 kwietnia 2022 r. Województwo Wielkopolskie dołączyło do partnerstwa S3, którego najważniejszymi celami są m.in.: komercjalizacja i rozwój gotowości technologicznej aplikacji wodorowych, umożliwienie współpracy pomiędzy regionami w aspekcie inwestycji w rozwój gospodarki wodorowej, wzmocnienie elementów łańcucha dostaw i wartości technologii wodorowych, zwiększenie produkcji zielonego wodoru, czy też aktywne kształtowanie polityki UE w zakresie wodoru.
 8. Internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa: w ramach promocji regionalnych podmiotów gospodarczych, samorządów lokalnych oraz jednostek naukowych Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi nabory do uczestnictwa w imprezach targowych, misjach gospodarczych w zakresie rozwoju technologii niskoemisyjnych oraz obszarów Inteligentnych Specjalizacji. Dostępna aktualna oferta. 

Efektem prowadzonych działań było:

 • Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń z wiedzy z szeregiem partnerów z Polski i za granicy w obszarze gospodarki wodorowej,
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców Wielkopolski o możliwościach i wyzwaniach związanych z transformacją gospodarczą,
 • Ujęcie tematyki gospodarki wodorowej w RIS 2030,
 • Promocja regionalnych interesariuszy zaangażowanych w rozwój gospodarki wodorowej,
 • Promocja Województwa Wielkopolskiego,
 • Rozwinięcie działalności wielkopolskich MŚP o produkty usługi związane z technologiami wodorowymi,
 • Stworzenie sieci współpracy w obszarze rozwoju gospodarki wodorowej pomiędzy podmiotami z Wielkopolski.

Archiwum działań

Arrow right
0

AKTYWNYCH
PROJEKTÓW

Arrow right
0

WSPÓŁPRACUJĄCYCH
PODMIOTÓW

Arrow right
0

LICZBA
BENEFICJENTÓW

Translate »