Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

O projektach

“Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”

Projekt realizowany był w latach 2019-2023 r. Celem projektu był wspieranie podnoszenia innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw i instytucji naukowych poprzez realizacje zadań zwiększających popyt na rozwiązania, produkty, usługi związane z technologiami niskoemisyjnymi, wzmocnienie i rewizję PPO, którego wynikiem miało być wdrożenie wykorzystania technologii wodorowych w zidentyfikowanych IS w regionie. Projekt zakładał również wsparcie w procesie wypracowywania nowych projektów B+R w Wielkopolsce, mających przyszłości stanowić o innowacyjności gospodarki.

W ramach projektu BSW-H2 zrealizowano następujące działania:

 • Opracowane zostały trzy dokumenty strategiczno-analityczne: „Strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040 roku” „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej” oraz  „Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii Czysta planeta dla wszystkich”
 • W ramach projektu realizowana była Wielkopolska Platforma Wodorowa, utworzona w grudniu 2019 r., która jest ciałem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarki nisko i zeroemisyjnej, wielopłaszczyznową platformą współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz środowisk obywatelskich. Głównym celem WPW jest połączenie i wykorzystanie potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz budowy nisko i zeroemisyjnej gospodarki w Województwie Wielkopolskim. Obecnie WPW liczy 132 członków, którzy pracują w 4 panelach: Biznesu, Nauki, Liderów Samorządowych i Obywatelskim. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. WPW jest narzędziem w ramach PPO do włączenia obszaru technologii wodorowych w IS.
 • Zorganizowano cykl wydarzeń, których celem było podniesienie świadomości mieszkańców Wielkopolski w zakresie wykorzystania technologii wodorowych oraz stworzenie możliwości współpracy między regionalnymi podmiotami z obszaru gospodarki wodorowej. Zorganizowano: konferencje o tematyce wodorowej, Startup Day, Roadshow, H2Wielkopolska Showroom
 • Realizowana była “Szkoła Wodorowa”, która miała za zadanie rozpowszechnienie informacji o wykorzystaniu wodoru, technologii wodorowych i możliwości społeczno-gospodarczych związanych z ich zastosowaniem, wpływie gospodarki wodorowej na stan środowiska naturalnego, a także rozwijanie zainteresowania tematyką energii odnawialnej wśród uczniów i studentów z Wielkopolski. W 2021 r. został opracowany pierwszy w języku polskim podręcznik, który posłużył do uzupełnienia programu nauczania w ramach lekcji fizyki, chemii, biologii o tematykę związaną z wodorem i technologiami wodorowymi.

Efektem prowadzonych działań było:

 • Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń z wiedzy z szeregiem partnerów z Polski i za granicy w obszarze gospodarki wodorowej,
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców Wielkopolski o możliwościach i wyzwaniach związanych z transformacją gospodarczą,
 • Ujęcie tematyki gospodarki wodorowej w RIS 2030,
 • Promocja regionalnych interesariuszy zaangażowanych w rozwój gospodarki wodorowej,
 • Stworzenie sieci współpracy w obszarze rozwoju gospodarki wodorowej pomiędzy podmiotami z Wielkopolski.

Projekt “Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” był współfinansowany ze środków UE, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

 

„Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”

Projekt realizowany był w latach 2019-2022 r. Głównym założeniem było wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, dzięki stworzeniu regionalnego ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej. Beneficjentami współpracy były mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowe oraz entuzjaści tematyki wodorowej.

W ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” zrealizowano następujące działania:

 • Przeprowadzono wsparcie doradcze w obszarze dostosowania produktów/usług lub zmiany modelu biznesowego do działalności w ramach łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze dla 20 wybranych w drodze konkursu MŚP z Wielkopolski
 • Prowadzono promocję biznesu wspieraną przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 • Udostępniono dostęp do wiedzy, w tym np. analiz rynków wodorowych w Europie
 • Oferowano wsparcie w zakresie tworzenia sieci kontaktów
 • Prowadzenie współpracy z podmiotami na regionalnym i międzynarodowymi rynku gospodarki wodorowe
 •  Zapewniono udział w wiodących światowych wydarzeniach branżowych np. Hydrogen + Fuel Cells EUROPE 2022 w Hanowerze
 • Działania w celu zwiększenia szans na biznes o wysokim potencjale, na dynamicznie rozwijającym się rynku technologii wodorowych

W projekcie wzięły udział:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

 • terenu Wielkopolski
 • beneficjenci pomocy de minimis
 • potencjałem i chęcią do stania się częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze

JST, nauka i IOB

 •  z terenu Wielkopolski
 •  angażujące się w rozwój lokalnej gospodarki niskoemisyjnej
 •  świadome szans rozwojowych

*Projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” realizowany jest przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w latach 2019-2022 był współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Translate »