15. Czy Polska ma strategię wodorową?

Na ten moment istnieje projekt strategii wodorowej, który cały czas jest w opracowaniu. Obecnie opracowywany i konsultowany  projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” określa cele i działania dotyczące rozwoju krajowych kompetencji i technologii na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej. Odnoszą się one do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.

W projekcie „Polskiej Strategii Wodorowej” wskazano 6 koniecznych do osiągnięcia celów:

– Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce;

– Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;

– Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu;

– Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach;

– Cel 5 – sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru;

– Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Strategia przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej.