Znacznik

Strategia UE w zakresie wodoru

Strategia UE w zakresie wodoru jest ważnym krokiem milowym na drodze do dekarbonizacji systemu energetycznego. Będzie ona stanowić cenne ramy dla przyszłych, bardziej szczegółowych prac nad planami wdrożeniowymi.

Znacznik

Strategia UE w zakresie wodoru

Strategia UE w zakresie wodoru jest ważnym krokiem milowym na drodze do dekarbonizacji systemu energetycznego. Będzie ona stanowić cenne ramy dla przyszłych, bardziej szczegółowych prac nad planami wdrożeniowymi. Stanowi ona wyraźną wskazówkę co do ogromnej skali wyzwania oraz, jeśli ambicje mają zostać osiągnięte, co do pilności działań rządowych mających na celu wsparcie konkretnych projektów dotyczących produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych na skalę. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do niektórych wcześniejszych publikacji, w sprawozdaniu uznaje się potencjalną rolę niskoemisyjnego wodoru z paliw kopalnych, przynajmniej w okresie przejściowym, na drodze do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest odnawialny wodór. Pozostawia ona wiele pytań bez odpowiedzi, szczególnie w dziedzinie regulacji, gdzie konieczne będą poważne zmiany, aby osiągnąć ambitne cele nakreślone w strategii. Chociaż przewiduje ona otwarty, konkurencyjny i płynny rynek wodoru z niezakłóconym handlem transgranicznym w perspektywie długoterminowej, mniej jasne jest, w jaki sposób zostanie to osiągnięte po okresie dotacji i zachęt wymaganych do uzasadnienia bardzo znaczących inwestycji w celu stworzenia wymaganej infrastruktury. OIES będzie nadal monitorował i oceniał przyszły rozwój w oparciu o strategię w naszych przyszłych publikacjach.

Link do dokumentu:

Więcej