Znacznik

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040

W kwietniu 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040.  

Strategia jest analizą potencjału i możliwości rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce. Dokument wskazuje wizję wielkopolskiego ekosystemu wodorowego, najważniejsze cele w horyzoncie do 2030 roku, mierniki planowanego rozwoju, najbardziej optymistyczne kierunki działalności wraz z perspektywami w obszarze produkcji odnawialnego wodoru, użycia w przemyśle, rolnictwie, sektorze transportu, integracji z rozwojem OZE, a także obecne bariery i uwarunkowania zewnętrzne wpływające na rozwój gospodarki wodorowej.

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 jest pierwszym tego typu dokumentem, który powstał na poziomie regionu w Polsce.

Opracowanie Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 zostało współfinansowane ze środków UE w ramach projektu projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

http://iw.org.pl/wp-content/uploads/2023/05/Strategia-rozwoju-Wielkopolski-wodorowej-do-2030-z-perspektywa-do-2040.pdf

The Strategy for the development of hydrogen Wielopolska until 2030 with a perspective until 2040 – summary