Znacznik

Wodór kluczowym elementem europejskich celów klimatycznych na 2040 r.

W dniu 6 lutego Komisja Europejska opublikowała komunikat określający cele UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku

Znacznik

Wodór kluczowym elementem europejskich celów klimatycznych na 2040 r.

W dniu 6 lutego Komisja Europejska opublikowała komunikat określający cele UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku. Nowe cele wypełnią lukę między celami klimatycznymi na 2030 r. a celem zerowym netto na 2050 r., określając kluczowe środki mające na celu osiągnięcie do 2040 r. redukcji netto emisji o 90% – w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Zgodnie z oceną skutków, wodór ma odgrywać kluczową rolę w dekarbonizacji trudnego do ograniczenia przemysłu i transportu, przy produkcji od 20 do 35 milionów ton wodoru opartego na źródłach odnawialnych do 2040 r., w zależności od wybranego scenariusza. Stanowiłoby to do 10% końcowego zapotrzebowania na energię, wzrastając do co najmniej 16% do 2050 r., co pokazuje fundamentalną rolę, jaką wodór będzie odgrywał w transformacji energetycznej z prawie jedną piątą udziału w rynku.

“W komunikacie zaproponowano zestaw dobrych środków, które skierują prace kolejnej Komisji na właściwe tory. Jednak rola wodoru w zapewnianiu elastycznych rozwiązań i wspieraniu integracji sektorowej nie powinna być podważana przez preferowanie scenariusza opartego wyłącznie na elektryfikacji. Tylko wspólny rozwój infrastruktury wodorowej i elektroenergetycznej da nam szansę na dekarbonizację wszystkich sektorów do 2050 r.” – wyjaśnił Daniel Fraile, Chief Policy Officer w Hydrogen Europe.

Niepokojące jest to, że w komunikacie i ocenie niestety nie uwzględniono innych kluczowych ról wodoru, takich jak długoterminowe sezonowe magazynowanie, produkcja energii i ciężki transport drogowy. Co więcej, model uwzględnia jedynie 3 mln ton wodoru do 2030 r., czyli znacznie mniej niż cel 10 mln ton przedstawiony w strategii wodorowej 2020 i poniżej połączonych celów przedstawionych w projektach krajowych planów energetycznych i klimatycznych.

Osiągnięcie któregokolwiek z proponowanych celów klimatycznych na 2040 r. będzie zależało od zdolności Europy do osiągnięcia celów na 2030 r. – ponad dwa razy więcej niż 3 mln ton – zgodnie z przepisami Fit for 55, które ustanawiają wiążące cele w zakresie wykorzystania wodoru i paliw niskoemisyjnych w przemyśle i transporcie. Osiągnięcie tych celów będzie zależało od determinacji instytucji europejskich i poszczególnych państw członkowskich, aby przyspieszyć tworzenie rynku wodoru z wystarczającą pomocą państwa i odpowiednimi mechanizmami wsparcia rynkowego w celu odblokowania kapitału prywatnego.

Hydrogen Europe będzie kontynuować współpracę z zaangażowanymi interesariuszami w celu ustanowienia odpowiednich warunków ramowych dla realizacji niezbędnych inwestycji i wprowadzenia Europy na ścieżkę realizacji celów na rok 2030, przygotowując się do spełnienia i przekroczenia ambicji na rok 2040.
Źródło tłumaczenia: Hydrogen Europe

 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_588