Znacznik

Polska jako pierwszy kraj w UE przekazała dane statystyczne o wodorze

Polska jest pierwszym krajem, który złożył formularze statystyczne dotyczące wodoru do Eurostatu oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Znacznik

Polska jest pierwszym krajem, który złożył formularze statystyczne dotyczące wodoru do Eurostatu oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zadanie wykonała Agencja Rynku Energii. Przekazane formularze uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

W ramach Unii Europejskiej podstawowym aktem prawnym regulującym zasady sprawozdawczości w sektorze energii jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii, i właśnie nowelizacja tego dokumentu z 2022 r. wprowadziła wodór do rocznej europejskiej statystyki energii. Podmiotami zobligowanymi do składania formularza wodorowego są państwa członkowskie Unii Europejskiej.

W ślad za UE poszła ciesząca się dużym prestiżem w branży Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA), która również poszerzyła zakres zbieranych od swoich państw członkowskich danych statystycznych dotyczących energii o wodór.

Złożenie raportów wodorowych za rok 2022 i 2023 jest nieobowiązkowe ale już w roku 2024 przekazywanie raportów stanie się obligatoryjne. Tymczasem Polska już teraz jako pierwszy kraj w Europie przekazała dane do Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Dane statystyczne, dotyczące wodoru pozwolą na śledzenie kierunków rozwoju branży wodorowej, ponieważ będą przedstawiały dynamikę wykorzystania poszczególnych technologii produkcji oraz wykorzystania wodoru. Dane te będą mogły zostać wykorzystane przez decydentów politycznych w procesie tworzenia i monitorowania polityki wodorowej, projektowania programów wsparcia czy nowych regulacji. Innymi potencjalnymi użytkownikami danych będą oczywiście przedsiębiorcy, inwestorzy, ale również pracownicy naukowi czy dziennikarze branżowi.

W dalszej perspektywie, w ramach procesu stopniowego wypierania przez wodór nośników energii kluczowych na dzień dzisiejszy dla gospodarki – węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego – dane dotyczące wodoru będą również istotne dla monitorowania bezpieczeństwa energetycznego państwa, planowania kryzysowego czy podejmowania działań interwencyjnych.

Agencja Rynku Energii (ARE) została powołana w dniu 24 lutego 1997 roku dla prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej. Najważniejszym i najbardziej prestiżowym obszarem działalności ARE są badania statystyczne i analizy, jakie prowadzi we współpracy z agendami rządowymi, zaś wynikającym stąd dominującym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie Banku Danych Gospodarki Paliwowo-Energetycznej na potrzeby statystyki publicznej oraz dostarczanie informacji w tym zakresie organom rządowym, przedsiębiorstwom energetycznym i innym podmiotom działającym na rynku.

W tej dziedzinie ARE współpracuje z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Urzędem Regulacji Energetyki.