Znacznik

O wielkopolskiej przyszłości wodorowej podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

Komisja Europejska, podczas 161. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, przyznała tytuły Regionalnych Dolin Innowacji. Jednym z regionów, wyróżnionych tą odznaką, jest Wielkopolska.

Regionalne Doliny Innowacji (ang. Regional Innovation Valleys) są nową inicjatywą Komisji Europejskiej, stanowiącą jeden z kluczowych elementów wdrażania nowej Europejskiej Agendy Innowacji w obszarze zaawansowanych technologii. Przewiduje się wyłonienie 100 innowacyjnych regionów w całej Europie w sześciu obszarach tematycznych:

– Zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych
– Wzmacnianie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego
– Transformacja cyfrowa, w tym cyberbezpieczeństwo
– Rozwój opieki zdrowotnej
– Wprowadzenie gospodarki cyrkularnej
– Inne obszary tematyczne.

Celem inicjatywy jest wzmocnienie inwestycji w badania naukowe i innowacje na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Wielkopolska udowodniła aktywność w obszarze poprawy koordynacji i kierunkowości swoich inwestycji w badania naukowe i innowacje w obszarach priorytetowych dla UE, zaangażowanie w międzynarodową współpracę w zakresie innowacji z innymi regionami w oparciu o wspólne lub uzupełniające się specjalizacje, a także wzmacnianie regionalnego ekosystemu innowacji.

Wielkopolska została wyróżniona tytułem Regionalnej Doliny Innowacji w obszarze „Zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych, w szczególności w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej”.

Mapa, obrazująca zainteresowanie inicjatywą, dostępna jest pod linkiem poniżej (strona angielskojęzyczna): link