Znacznik

Manifest Hydrogen Europe

Manifest Hydrogen Europe stawia transformację energetyczną w centrum uwagi

Znacznik

Hydrogen Europe opublikowała swój manifest na wybory w 2024 r., podkreślając korzyści płynące z wodoru dla konkurencyjności Europy, tworzenia miejsc pracy i celów klimatycznych.

W obliczu ogromnego zagrożenia, jakie zmiany klimatyczne stanowią dla naszego społeczeństwa i naszych indywidualnych możliwości, manifest podkreśla korzyści płynące ze zdrowego sektora wodorowego – więcej miejsc pracy, globalny rozwój i więcej dróg do dekarbonizacji. Priorytety te zostały ujęte w trzech filarach manifestu:

– polityka przemysłowa UE na rzecz konkurencyjnej, odpornej i zrównoważonej Europy,
– dobrze prosperujący europejski rynek czystego wodoru,
– ogólnoeuropejska infrastruktura zapewniająca odporność i elastyczność systemu energetycznego.

Poprzez trzy filary, Hydrogen Europe opowiada się za szeregiem regulacji, przepisów i wspólnych polityk ukierunkowanych na czystą transformację energetyczną, której katalizatorem jest wodór. Bieżące procesy budowania bazy produkcyjnej wodoru, wdrażanie certyfikatów i norm dla czystego wodoru oraz finalizowanie ram regulacyjnych za pośrednictwem CBAM będą miały kluczowe znaczenie, podobnie jak wdrażanie unijnego planu czystego przemysłu, europejskiej strategii sieciowej, unijnej strategii magazynowania i zintegrowanego planu infrastruktury morskiej.

Hydrogen Europe wzywa wszystkich kandydatów do skupienia się na zbliżającym się egzystencjalnym zagrożeniu zmianą klimatu i pilnej potrzebie reindustrializacji Europy oraz do umieszczenia dostępności czystego wodoru w transformacji energetycznej na czele swojej platformy.

Więcej informacji na stronie: https://hydrogeneurope.eu/