Znacznik

Horyzont Europa na lata 2025–2027

Komisja przyjęła drugi plan strategiczny dla programu "Horyzont Europa".

 W planie zapowiedzianym podczas przewodnich Dni Badań Naukowych i Innowacji określono trzy kluczowe kierunki strategiczne unijnego finansowania badań naukowych i innowacji na ostatnie trzy lata programu (2025–2027):

Transformacja ekologiczna,
Transformacja cyfrowa,
Bardziej odporna, konkurencyjna, inkluzywna i demokratyczna Europa.

Kierunki te mają na celu sprostanie kluczowym globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej, transformacja cyfrowa i starzenie się społeczeństwa.

Otwarta strategiczna autonomia i zapewnienie wiodącej roli Europy w opracowywaniu i wdrażaniu technologii krytycznych to nadrzędne zasady, które mają zastosowanie we wszystkich trzech kluczowych kierunkach strategicznych.

Plan strategiczny zwiększa ambicje programu „Horyzont Europa” w zakresie różnorodności biologicznej i zobowiązuje się do przeznaczenia 10 proc. całkowitego budżetu programu „Horyzont Europa” na lata 2025–2027 na tematy związane z różnorodnością biologiczną. To nowe zobowiązanie stanowi uzupełnienie istniejących celów w zakresie wydatków na klimat (35 proc. w całym okresie trwania programu „Horyzont Europa”) i głównych działań cyfrowych (13 mld EUR w tym samym okresie).

Więcej informacji na stronie: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/strategic-plan_en