Znacznik

Czas na czysty przemysł

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wstępne porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie.

Umowa ta pomoże UE stać się gospodarzem czystych technologii i poczynić znaczne postępy w budowaniu silnych krajowych zdolności produkcyjnych tych technologii w UE. Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie zwiększy konkurencyjność i odporność przemysłu europejskiego oraz wesprze tworzenie zielonych miejsc pracy, ponieważ UE dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Jako centralny element planu przemysłowego Zielonego Ładu akt zapewni UE odpowiednie wyposażenie do przejścia na czystą energię poprzez ustanowienie poziomu odniesienia dla zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii neutralnych emisyjnie, tak aby do 2030 r. osiągnąć co najmniej 40 proc. przewidywanego popytu w UE. Uzgodniony akt stworzy korzystne warunki regulacyjne niezbędne do przyciągnięcia i wspierania inwestycji w technologie i powiązane projekty, które w znacznym stopniu przyczynią się do dekarbonizacji. Uzgodnione przepisy przyczynią się w szczególności do szybszej budowy większej liczby zakładów produkcyjnych technologii neutralnych emisyjnie. Ułatwi to dostęp do rynków dla produktów spełniających europejskie kryteria zrównoważonego rozwoju i odporności oraz przyczyniających się do dywersyfikacji od nadmiernie skoncentrowanych źródeł dostaw. Zapewni również dostępność niezbędnej wykwalifikowanej siły roboczej, aby wesprzeć dążenie do neutralności emisyjnej.

W szczególności wstępnie uzgodnione rozporządzenie określa szeroki zestaw technologii neutralnych emisyjnie, które mogą być wspierane w ramach projektów strategicznych. Są to na przykład fotowoltaika (PV), lądowa i morska energia wiatrowa, ogniwa paliwowe, elektrolizery, baterie, technologie sieciowe i zrównoważone paliwa alternatywne. W następstwie osiągniętego dziś wstępnego porozumienia sektory energochłonne, takie jak przemysł stalowy, chemiczny lub cementowy, które produkują komponenty wykorzystywane w tych technologiach neutralnych emisyjnie i inwestujące w dekarbonizację, mogą również otrzymać wsparcie jako projekty strategiczne.

Porozumienie umożliwi również:

– Stworzenie uproszczonego i sprzyjającego otoczenia regulacyjnego dla czystych technologii

– Przyspieszenie wychwytywania i składowania CO2 w UE

– Ułatwienie dostępu do rynku dla produktów neutralnych emisyjnie:

– Wspieranie rozwoju umiejętności i innowacji neutralnych emisyjnie.

Ponadto akt przewiduje utworzenie Platformy Europy Neutralnej Emisyjnie, która ma służyć jako centralny ośrodek koordynacji, wspierający wymianę informacji w celu ułatwienia wdrażania i wspierania inicjatyw inwestycyjnych w całej UE.

Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie został ogłoszony przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w ramach planu przemysłowego Zielonego Ładu, który został przedstawiony 1 lutego 2023 r. W planie określono, w jaki sposób UE zwiększy swoją przewagę konkurencyjną w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów neutralnych emisyjnie niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych UE. Plan ten stanowi odpowiedź na skierowane do Komisji wezwanie Rady Europejskiej, by przedstawiła wnioski mające na celu uruchomienie wszystkich odpowiednich narzędzi krajowych i unijnych oraz poprawę warunków ramowych dla inwestycji, z myślą o zapewnieniu odporności i konkurencyjności UE. Pierwszy filar planu ma na celu stworzenie przewidywalnego i uproszczonego otoczenia regulacyjnego dla neutralnych emisyjnie sektorów przemysłu.

16 marca 2023 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie. Został on przedstawiony równolegle z aktem w sprawie surowców krytycznych, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego i konkurencyjnego łańcucha wartości surowców krytycznych w Europie. 13 listopada 2023 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie CRMA.

Szczegółowe informacje

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce