Znacznik

Technologie wodorowe – Innowacyjne technologie wytwarzania wodoru jako jeden z celów strategicznych Unii Europejskiej i Polski.

Dzięki rosnącemu znaczeniu gospodarki wodorowej w dążeniu do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, pojawia się coraz więcej źródeł wsparcia umożliwiających sfinansowanie działań związanych z szeroko rozumianym wodorem. W związku z tym w kolejnych tygodniach przygotujemy cykl artykułów poświęconych technologiom wodorowym i możliwościom dofinansowania działań związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem oraz dystrybucją wodoru.

Cele strategiczne w zakresie wytwarzania wodoru

Energetyka wodorowa stanowi jeden z podstawowych filarów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), którego celem jest osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r. W tym celu w 2020 r. opracowana została przez Komisję Europejską Strategia Wodorowa UE, która za główny cel uznaje rozwój odnawialnego, zielonego wodoru, wytwarzanego w procesie elektrolizy przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, przy założeniu, że w celu zapewnienia rozwoju rynku wodorowego, w krótkim i średnim okresie należy dopuścić wykorzystanie także innych niskoemisyjnych form wodoru (pozyskiwanego z paliw kopalnych w połączeniu z technologią sekwestracji dwutlenku węgla lub w procesie elektrolizy przy wykorzystaniu źródeł energii innych niż odnawialne). Niskoemisyjny wodór miałby być rozwiązaniem przejściowym, gdyż docelowo (po 2050 r.) wykorzystywany ma być wyłącznie zeroemisyjny wodór.

Według planu KE rozwój rynku wodoru ma przebiegać w trzech fazach.

W oparciu o kierunki wyznaczone przez Europejski Zielony Ład i Strategię Wodorową UE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało Polską Strategię Wodorową, zgodnie z którą zapewnienie warunków dla uruchomienia instalacji do produkcji wodoru ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych stanowi cel strategiczny Polski do 2030 r. Działania te dotyczą technologii wytwarzania wodoru niskoemisyjnego, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstałego przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania CO2 (np. CCS/CCU).

Projekty przyczyniające się do realizacji celów Strategii będą mogły być finansowane z różnych instrumentów wsparcia niekomercyjnego. Dofinansowanie uzyskać będą mogły działania związane z:

1. Realizacją prac B+R w zakresie opracowania niskoemisyjnych technologii pozyskiwania wodoru.
2. Uruchomieniem instalacji o łącznej mocy min. 50 MW do produkcji wodoru z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii:
– wody w procesie elektrolizy,
– biomasy w technologii zgazowania, fermentacji lub pirolizy,
– biogazu w procesie reformingu parowego,
– biometanu w procesie reformingu parowego, odpadów w technologii zgazowania, termicznego przetwarzania lub procesie pirolizy,
gazów odpadowych,
– węglowodorów w procesie reformingu parowego z wykorzystaniem CCS/CCU,
– węgla w procesie zgazowania z wykorzystaniem CCS/CCU, technologii IGCC oraz IGFC oraz innych niskoemisyjnych procesów i technologii pozyskiwania wodoru.

Źródło: itreseller.com.pl